Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Tramwaj za rok na Północnym

Konrad Majszyk 09-02-2012, ostatnia aktualizacja 09-02-2012 01:35

Jest wreszcie umowa na trakcję na moście Północnym. Tramwaje pojadą tędy na przełomie lat 2012 i 2013

Dwukierunkowy Tramino. Solaris spróbuje przy jego pomocy wygrać w stolicy ze Swingiem PESY
źródło: Solaris
Dwukierunkowy Tramino. Solaris spróbuje przy jego pomocy wygrać w stolicy ze Swingiem PESY
źródło: Rzeczpospolita

Pre­zes Tram­wa­jów War­szaw­skich Krzysz­tof Ka­ros w przyszłym ty­go­dniu pod­pi­sze umo­wę z wy­bra­na w prze­tar­gu fir­mą ZUE Kra­ków na elek­try­fi­ka­cję li­nii tram­wa­jo­wej na mo­ście Pół­noc­nym (Ma­rii Skło­dow­skiej-Cu­rie). Pra­ce za­czną się naj­wcze­śniej w kwiet­niu, czy­li kie­dy bę­dzie on już otwar­ty dla sa­mo­cho­dów i au­to­bu­sów. Bia­ło­łę­ka jesz­cze rok mu­si po­cze­kać na tram­waj do sta­cji me­tra Mło­ci­ny.

Zgra­nie z dro­go­wca­mi

Kon­trakt obej­mu­je usta­wie­nie słu­pów i za­wie­sze­nie sie­ci trak­cyj­nej, uło­że­nie ka­bli świa­tło­wo­do­wych i ste­row­ni­czych wzdłuż 4 km tra­sy oraz bu­do­wę bu­dyn­ku pod­sta­cji Ob­raz­ko­wa. Tram­wa­je War­szaw­skie roz­strzy­gnę­ły wła­śnie prze­targ au­kcją elek­tro­nicz­ną, pod­czas któ­rej sze­ściu ofe­ren­tów prze­bi­ja­ło się ce­na­mi. ZUE Kra­ków oka­zał się naj­tań­szy – za­ofe­ro­wał 10,2 mln zł.

– Pra­ce po­win­ny się za­koń­czyć w cią­gu 10 mie­się­cy. Ale tyl­ko przy za­ło­że­niu, że Za­rząd Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych w kwiet­niu wpu­ści nas na tram­wa­jo­wą część mo­stu – za­strze­ga rzecz­nik Tram­wa­jów War­szaw­skich Mi­chał Po­wał­ka.

Bo most Pół­noc­ny skła­da się z trzech rów­no­le­głych prze­praw: dwóch dro­go­wych i tram­wa­jo­wej. Część dro­go­wa mię­dzy Mło­ci­na­mi i ul. Mo­dliń­ską za 1,2 mld zł jest go­to­wa. Kon­sor­cjum Pol-Aquy gro­ma­dzi do­ku­men­ty do wnio­sku o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie, to kil­ka­set se­gre­ga­to­rów z do­ku­men­ta­mi. Wnio­sek ma zo­stać zło­żo­ny do nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go w lu­tym. Termin otwar­cia mo­stu dla aut dro­go­wcy okre­śla­ją na „ma­rzec al­bo kwie­cień".

Po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie nie obej­mie jednak czę­ści tram­wa­jo­wej ani wę­zła przy Modliń­skiej, bo tu ro­bo­ty mo­gą po­trwać na­wet do czerw­ca. Czy uda się zatem w kwietniu wpu­ścić wy­ko­naw­cę wy­bra­ne­go przez Tram­wa­je War­szaw­skie?

– To cał­ko­wi­cie re­al­ny sce­na­riusz – przekonuje rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska. – W kwiet­niu bę­dzie­my wciąż pro­wa­dzi­li na­sze pra­ce, ale prze­cież nie po­gry­zie­my się z tram­wa­ja­rza­mi – wy­ja­śnia.

We­dług na­szych in­for­ma­cji za­awan­so­wa­nie prac na czę­ści tram­wa­jo­wej mo­stu jest sła­be. Na więk­szo­ści odcin­ka nad nur­tem Wi­sły to­ry tramwajowe nie są jesz­cze uło­żo­ne. Trze­ba jesz­cze zro­bić tzw. gniaz­da pod słu­py trak­cyj­ne. A inwe­sty­cję spa­ra­li­żo­wał atak mro­zu.

Za­wrot­ka w miej­scu

Co naj­mniej do 2014 r. tram­wa­je z Mło­cin bę­dą koń­czyć tra­sę za mo­stem Pół­noc­nym przy ul. My­śli­bor­skiej – bez kla­sycz­nej pę­tli. To z po­wo­du fia­ska przy­go­to­wań przez Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go do bu­do­wy li­nii na Tar­cho­min. In­we­sty­cję za­blo­ko­wa­li bowiem miesz­kań­cy osie­dla Win­ni­ca, któ­rzy nie chcie­li to­rów i pę­tli obok do­mów.

Dla­te­go po­trzeb­ne są tram­wa­je dwu­kie­run­ko­we: z ka­bi­ną mo­tor­ni­cze­go z przo­du i z ty­łu oraz drzwia­mi z obu stron. Ta­kie po­jaz­dy jeż­dżą m.in. w Kra­ko­wie, Ka­to­wi­cach i we Wro­cła­wiu.

Tram­wa­je War­szaw­skie usta­li­ły z pro­du­cen­tem PESA Byd­goszcz, że­by sześć z za­mó­wio­nych 186 tram­wa­jów Swing za 1,5 mld zł wy­pro­du­ko­wać spe­cjal­nie dla mo­stu Pół­noc­ne­go w wer­sji dwu­kie­run­ko­wej. Ta­ki tram­waj jest o 15 – 20 proc. droż­szy od stan­dar­do­we­go, więc war­tość kon­trak­tu wzro­śnie. A to wca­le nie ko­niec za­ku­pu tram­wa­jów dwu­kie­run­ko­wych.

– Na prze­ło­mie lu­te­go i mar­ca ogło­si­my prze­targ na 30 ko­lej­nych ta­kich po­jaz­dów – za­po­wia­da Mi­chał Po­wał­ka z Tram­wa­jów.

Mu­ro­wa­nym uczest­ni­kiem prze­tar­gu jest PESA, któ­ra dzię­ki tram­wa­jom Swing do­mi­nu­je w War­sza­wie. W szran­ki sta­nie też So­la­ris, któ­ry sprze­dał wła­śnie dwu­kie­run­ko­we po­jaz­dy Tra­mi­no do mia­sta Je­na w Niem­czech.

– Je­ste­śmy zna­ni w War­sza­wie z au­to­bu­sów. Naj­wyż­szy czas za­sły­nąć też z tram­wa­jów – mó­wi Ma­te­usz Fi­ga­szew­ski z So­la­ri­sa.

Życie Warszawy