Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Most bez trakcji, Białołęka bez torów

Konrad Majszyk 11-01-2012, ostatnia aktualizacja 11-01-2012 03:24

Przetarg na trakcję tramwajową na moście Północnym się przeciąga. Brakuje taboru dwukierunkowego. Zagrożona jest linia do ul. Mehoffera na Tarchominie

Tramwaj dwukierunkowy w Minneapolis, USA. Takie same pojadą Trasą Mostu Północnego
źródło: Metro Transit
Tramwaj dwukierunkowy w Minneapolis, USA. Takie same pojadą Trasą Mostu Północnego
Tramwaj na Tarchomin
źródło: Rzeczpospolita
Tramwaj na Tarchomin

Po­nad czte­ry ki­lo­me­try Tra­sy Mo­stu Pół­noc­ne­go mię­dzy Mło­ci­na­mi i Mo­dliń­ską za 1,2 mld zł są go­to­we. Kon­sor­cjum Pol-Aqua gro­ma­dzi do­ku­men­ta­cję po­trzeb­ną do wnio­sku o po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie. Do­ku­ment ma zo­stać zło­żo­ny do nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go w lu­tym. We­dług wi­ce­pre­zy­den­ta War­sza­wy Jac­ka Woj­cie­cho­wi­cza most po­wi­nien zo­stać otwar­ty w mar­cu. Ale bez czę­ści tram­wa­jo­wej.

Most bez to­rów

– Po­zwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie nie obej­mie linii tram­wa­jo­wej. Bo pra­ce przy bu­do­wie to­ro­wi­ska na Tra­sie Mo­stu Pół­noc­ne­go po­trwa­ją do koń­ca czerw­ca – mó­wi rzecz­nicz­ka Za­rzą­du Miej­skich In­we­sty­cji Dro­go­wych Mał­go­rza­ta Ga­jew­ska.

Dla­te­go w chwi­li otwar­cia mo­stu Pół­noc­ne­go jed­na trze­cia prze­pra­wy po­zo­sta­nie nie­wy­ko­rzy­sta­na. Na do­da­tek – na­wet już po uło­że­niu to­rów – za­brak­nie trak­cji elek­trycz­nej. To za­da­nie in­we­sty­cyj­ne ra­tusz prze­wi­dział do realizacji dla Tram­wa­jów War­szaw­skich. A spół­ka na­wet nie roz­strzy­gnę­ła prze­tar­gu.

– Elek­try­fi­ka­cją to­rów na Tra­sie Mo­stu Pół­noc­ne­go za­in­te­re­so­wa­nych jest sześć firm – mó­wi rzecz­nik Tram­wa­jów War­szaw­skich Mi­chał Po­wał­ka. – W cią­gu naj­bliż­szych dni od­bę­dzie się  au­kcja elek­tro­nicz­na. Umo­wę pla­nu­je­my pod­pi­sać w lu­tym. Wy­ko­naw­ca do­sta­nie na wykonanie za­da­nia dziesięć mie­się­cy – za­po­wia­da.

To zna­czy, że ­tram­wa­je bę­dą mo­gły wje­chać na most Pół­noc­ny do­pie­ro na prze­ło­mie 2012 i 2013 r.! Do te­go cza­su no­wa prze­pra­wa bę­dzie za­chę­tą do prze­jaz­du z Bia­ło­łę­ki na Bie­la­ny wy­łącz­nie sa­mo­cho­dem.

Za­wrot­ka w miej­scu

Jest jesz­cze je­den pro­blem: co naj­mniej do 2014 r. tram­wa­je z Mło­cin bę­dą koń­czy­ły  tra­sę za mo­stem Pół­noc­nym ­przy ul. My­śli­bor­skiej – bez kla­sycz­nej pę­tli. I powinny „za­wra­cać w miejscu". Jak? Po­trzeb­ne są tram­wa­je dwu­kie­run­ko­we: z ka­bi­ną mo­tor­ni­cze­go z przo­du i z ty­łu skła­du oraz drzwia­mi z obu stron. Ta­kie po­jaz­dy jeż­dżą m.in. we Wro­cła­wiu i w Kra­ko­wie, a tak­że w mia­stach w Niem­czech, we Fran­cji i w USA.

Tram­wa­je War­szaw­skie usta­li­ły z byd­go­ską PE­SĄ, że­by sześć z za­mó­wio­nych 186 tram­wa­jów Swing za 1,5 mld zł wy­pro­du­ko­wać w wer­sji dwu­kie­run­ko­wej. Jak usta­li­li­śmy, za­awan­so­wa­ne są pra­ce nad za­ku­pem ko­lej­nych.

– Do­pi­na­my spe­cy­fi­ka­cję prze­tar­go­wą. Na prze­ło­mie lu­te­go i mar­ca ogło­si­my prze­targ na 30 tram­wa­jów dwu­kie­run­ko­wych – mó­wi Mi­chał Po­wał­ka z Tram­wa­jów War­szaw­skich.

Tram­waj na Tar­cho­min

Dla­cze­go  tram­waj na mo­ście Pół­noc­nym po­wsta­je w tak dzi­wacz­ny spo­sób – z umo­wą na trak­cje pod­pi­sy­wa­ną o rok za póź­no i bez pę­tli do za­wra­ca­nia?  Ra­tusz chciał, że­by to­ry na mo­ście zo­sta­ły zbu­do­wa­ne do koń­ca 2011 r. jed­no­cze­śnie  z li­nią pro­wa­dzą­cą w głąb Tar­cho­mi­na – wzdłuż ul. Świa­to­wi­da do Win­ni­cy. In­we­sty­cję stor­pe­do­wa­li jed­nak miesz­kań­cy osie­dla Win­ni­ca, któ­rzy nie chcie­li ani to­rów, ani pę­tli obok swoich do­mów. W efek­cie Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go skró­cił in­we­sty­cję do ul. Me­hof­fe­ra i wy­stą­pił o no­wą de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą.

– Ra­port śro­do­wi­sko­wy jest go­to­wy.  Zło­ży­li­śmy go do Biu­ra Ochro­ny Śro­do­wi­ska – wy­ja­śnia rzecz­nik ZTM Igor Kraj­now. Ale we­dług na­szych in­for­ma­cji do­ku­ment ma zo­stać znów opro­te­sto­wa­ny. Tram­waj na Tar­cho­min dojedzie zatem naj­wcze­śniej w 2014 r. Prze­jazd z pę­tli z ul. Me­hof­fe­ra do me­tra Mło­ci­ny wy­nie­sie 14 mi­nut.

I stąd w 18 mi­nut do­je­dzie­my me­trem do cen­trum.

Życie Warszawy